Klubbens organisering igennem 50 år

Skrevet af: Annie Kaalby

I foråret 1969 blev der i HEI-bladet og lokalaviserne efterlyst personer, som havde lyst til at være med til at starte roning op i Egå.

På et møde afholdt i Kystparkens selskabslokaler d. 28. maj 1969 mødte der, til initiativtagernes store glæde, 30-40 personer op. Nogle var tidligere roere, og andre havde aldrig dyrket roning før.

Der blev dannet en gruppe med Mogens Boyter som formand, der skulle arbejde videre med at finde faciliteter og materiel.

Af de gamle annaler fremgår det, at man i startfasen drøftede mulighederne for at danne en kombineret ro- og kajakklub, men da ingen viste interesse for kajakdelen, blev klubben startet op som en ren roklub.

Klubben blev en underafdeling af Hjortshøj Egå Idrætsforening (HEI), hvilket var en meget usædvanlig konstruktion, da alle andre roklubber i Danmark var selvstændige foreninger. Faktisk prøvede Dansk Forening for Rosport (DFfR) at tale os fra denne konstruktion, men Mogens stod fast på, at det ville give rigtig meget mening i forhold til den støtte, der lå i at være en del af en større enhed.

Klubbens navn blev HEI Rosport – ofte forkortet HEIR.

Denne konstruktion betød at HEI Rosports formand automatisk var medlem af hovedbestyrelsen for HEI.

I november 1969 bliver HEI Rosport så officielt optaget som medlem af DFfR.

DFfR var dengang opdelt i 6 kredse, og HEI Rosport blev en del af Jyllands Sydlige kreds, som dækkede fra Tange roklub i nord til Slesvig roklub i syd.

Mange år senere blev kredsene nedlagt og erstattet af ro-netværk. Disse netværk dækker mindre geografiske enheder end kredsene gjorde, og Egå Rosport er i dag medlem af Østjysk ro-netværk.

Fra 1977 og mange år frem fandtes der en gruppe som blev kaldt Fællesudvalget for de Århusianske roklubber. Gruppen var meget aktiv og havde ansvaret for at arrangere Aarhusbugtens Røde Rose, venskabskaproninger, kurser og andet til gavn for alle roere i Aarhus. Dette udvalg er til dels erstattet at ovennævnte ro-netværk.

Ro- og kajakklub
Forud for flytningen til Egå Marina i 1979 blev det besluttet, at huset skulle bygges og indrettes med henblik på at ændre HEI Rosport fra at være en roklub til at være en ro- og kajakklub. Samme år bliver HEI Rosport optaget som medlem i Dansk Kano og Kajakforbund (DKF)

DKF var opdelt i 5 kredse, og HEI Rosport blev medlem af Jyllandskredsen, der som navnet siger dækkede alle jyske klubber. Disse kredse er i dag nedlagt, men klubberne under DKF har fortsat mulighed for at organisere sig i mindre kredse/aktivitetsgrupper.

De aarhusianske kajakklubber er organiseret i et fællesskab som kaldes Århus Kajak Samvirke (ÅKS), som er ansvarlig for fælles aktiviteter for alle klubber. Det er blandt andet kaproninger på Brabrand sø og fælles langture.

I Danmark er næsten al idræt organiseret i de to hovedforbund, DGI og DIF.

De to specialforbund, som Egå Rosport er medlem af, er organiseret under DIF.
Da vi var en del af HEI, var vi også medlem af DGI, mest fordi de kun optager hele foreningen eller ingen som medlem.

Flytningen til Egå Marina i 1979 medførte medlemskab af Egå Marinas bestyrelse.

Det betyder at der på generalforsamlingen hvert fjerde år, vælges en person som har til opgave at varetage Egå Rosports interesser i Egå Marina.

Gennem årene, og nok specielt efter flytningen til Egå Marina, blev tilknytningen til HEI mindre og mindre. Men formanden skulle fortsat deltage i bestyrelsesmøderne, ligesom administrationen af medlemmer og økonomi blev besværliggjort af det ekstra led. Ro-afdelingen var ved at være trætte af konstruktionen, men vedtægterne gjorde det svært at komme ud uden økonomiske konsekvenser. Det blev samtidig sværere og sværere at finde hovedbestyrelsesmedlemmer som brændte for fællesskabet i HEI, og derfor blev det endelig i 2014 efter en meget langtrukken dialog om fremtidig organisering af HEI åbnet op for, at de enkelte afdelinger kunne melde sig ud og få sine aktiver med sig.

HEI Rosport bliver til Egå Rosport
På både den ordinære og en ekstraordinær generalforsamling i 2014 beslutter HEI Rosport så, at der skal arbejdes på udmeldelse af HEI. Bestyrelsen går i gang med at få alle formalia på plads og lave vedtægter for den nye forening. På generalforsamlingen i 2015 godkendes oplægget til udmeldelse, og det besluttes at HEI Rosport skifter navn til Egå Rosport.

Opsummeret betyder det, at Egå Rosport i dag organisatorisk er medlem af DKF og DFfR og derigennem knyttet til DIF.  Gennem årene har medlemmerne deltaget i masser af aktiviteter og kurser arrangeret af forbundene. I perioder har klubbens medlemmer også bidraget til arbejdet i de to forbund.

Tillidsposter i DKF/DFfR;

  • Karsten Rasmussen: Sekretær i bestyrelsen i Jyllandskredsen i 1983-1992. Blandt andet ansvarlig for Tour de Gudenå og med til at arrangere World Masters Games. 
  • Tayo Lill Andresen: Medlem af bestyrelsen i DKF 2010-2013, med ansvar for klubudvikling og miljø. 
  • Annie Kaalby: Forskellige poster i bestyrelsen i Jyllands sydlige kreds, medlem af DFfR’s langtursudvalg i firserne og nuværende medlem af DFfR’s langdistancekaproningsudvalg.

Retur til Egå Rosport 50 år